Anteckningar från möte i Höganäslokalen, Figeholm. 2015-11-03
Mötets syfte bestod i att få information och skapa en dialog med kommunens tjänstemän gällande den ökade inflyttningen av asylsökande i Figeholm, framförallt gällande det eventuella evakueringsboende i Figeholm som har förts på tal. Mötet var utformat i en informationsdel samt en frågestund för både direkt ställda frågor och för sedan tidigare inmailade frågor.

Gällande eventuella evakueringsplatser i Figeholm
Lars Blomberg informerade om hur beslutsgången fungerar vid undersökning av var kommuns möjlighet att ordna evakueringsplatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beräknar att Sveriges mottagande av asylsökande uppgår till i snitt 1500 personer/dygn. Då det anländer fler människor per dygn än vad som kan skaffas boplatser skapas evakueringsplatser där de asylsökande kan bo till dess att platser på ett asylboende kan
ordnas. I Oskarshamns kommun finns i dagsläget två möjligheter till evakueringsboende. Det ena är i Åsaskolans gymnastiksal och i Figeholms gymnastiksal. I dagsläget prioriteras Åsaskolans gymnastiksal och Figeholms gymnastiksal är således inte aktuell. Detta är dock med en reservation då ingen kan avgöra hur situationen i de krigshärjade länderna kommer att förändras. Matz Ingvarsson meddelar att om ett evakueringsboende i Figeholms gymnastiksal skulle bli aktuellt kommer skolans idrottsverksamhet istället flyttas till Fårbo. De idrottsföreningar som blir berörda är informerade. Beräkningar finns att Figeholms gymnastiksal vid behov kan rymma upp till 90 stycken asylsökande. William Vitikainen berättar att detta är möjligt då man genom ett ökat behov av platser numera beräknar var persons behovsyta till 3-3,5 m2 istället för de tidigare 5 m2/person.

Gällande skolverksamheten
Många frågor ställdes gällande skolverksamhet i främst Figeholms skola. Matz Ingvarsson, Maria Andersson och Lotta Lindgren var eniga om att det bästa sättet för de yngre asylsökandes språkinlärning och integrering är att slussas in i ordinarie skolklasserna istället för att det finns en separat skola för de asylsökande barnen. I dagsläget söker Rickard Bergqvist efter en lösning för att utöka skolans lokaler då ytterligare 23 barn kommer att slussas in i klasserna. Av dessa 23 barn kommer ungefär hälften gå på Figeholms skola och resterande hälft kommer gå i Fårbos skola. Nya tjänster kommer att tillsättas med 2 tjänster i Figeholm och 2½ i Fårbo. Vid ett eventuellt evakueringsboende i Figeholms gymnastiksal kommer eleverna att istället använda gymnastiksalen vid Fårboskolan. En av de inmailade frågorna berörde en oro för platsbrist i kapprum och i matsal. Lotta Lindgren berättar att platsutrymmet i kapprum ses över men påpekar att det har funnits ett större elevantal i Figeholm innan. Maria Andersson ställer sig inte negativ till en justering av mattider och en ommöblering i matsalen för att öka antalet platser. De elever som tillkommer till skolorna i Fårbo och Figeholm omfattas av skolhälsovården och även där kommer resurser sättas in. Oklart är dock hur eller om organisationen kommer skilja sig från den befintliga.

Gällande förskoleverksamheten
I Fårbo finns nu fyra barn i den allmänna förskolan och i Figeholm kommer det tillkomma nio stycken barn. Prästkragens verksamhet kommer inte bli berörd utav detta utan förskoleverksamheten kommer ske i annan lokal, helst i närhet till Prästkragen för ökad språkinlärning och integration. Även inom förskoleverksamheten kommer fler resurser tillkomma.

Gällande bussar
KLT kommer sätta in extra busslinjer sträckan Fårbo-Figeholm-Oskarshamn. Detta startas den 16 november och kommer vara vanliga linjebussar. Busslinjerna kommer inte beröras av skolans lovdagar.

Övriga frågor
Hero Sverige AB som driver asylboendet i Hägnad representerades av platschefen Ottar Zahl Jonassen som berättar att de ställer sig positiva till ett ökat antal boende i Hägnad. Detta uppdrag sker genom en offentlig upphandling gentemot Migrationsverket. Ottar välkomnar en dialog med alla närboende och tar gärna mot frågor. Frågorna kan ställas direkt eller via Hero Sverige ABs Facebooksida där information gällande asylboendet läggs ut. En öppen fråga ställdes till kommunens tjänstemän varför kommunen inte själva bjuder in till dialogmöten. Kvällens moderator Anders Berg påpekar att det är i första hand är en politisk fråga. Tjänstemännen från kommunen är eniga om att det hela beror på en hög arbetsbelastning. Morgan Olsson bollar tillbaka frågan och undrar hur vi som boende vill bli informerade förutom de pressmeddelande som publiceras på kommunens hemsida. Ytterligare en fråga ställdes hur skolan och förskolan informerar om händelseutvecklingen. Maria Andersson och Lotta Lindgren berättar att detta sker via Unikum och via Dexter.

Senaste nytt!  16 juni 2015